Gallery Quảng cáo 2

Cục Chăn nuôi triển khai trọng điểm quản lý chất cấm trong thức ăn chăn nuôi năm 2014

Thực hiện chi đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục đã tham mưu cho Bộ ban hành Quyết định về Ban hành kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014 Số 3112/QĐ-BNN-CN ngày 14/7/2014. Địa bàn kiểm tra tập trung ở các tỉnh, TP có nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh  TĂCN
Thực hiện chi đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục đã tham mưu cho Bộ ban hành Quyết định về Ban hành kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng thức ăn chăn nuôi năm 2014 Số 3112/QĐ-BNN-CN ngày 14/7/2014. Địa bàn kiểm tra tập trung ở các tỉnh, TP có nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh  TĂCN, nhất là các cơ sở vừa và nhỏ, các cơ sở chế biến phối trộn TĂCN bổ sung tại các tỉnh làm điểm.  Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh TĂCN, trong đó tập trung vào kiểm tra  chủ yếu đối với các cơ sở vừu hoặc nhỏ (công suất dưới 15.000 tấn/năm), cac sở sở sản xuất TĂCN bổ sung, các cơ sở xếp loại C, các cơ sở không có địa chỉ rõ ràng… Cục đã cử các đoàn công tác đến làm việc với các tỉnh phía Bắc và hiện nay đang tổ chức các đoàn công tác chỉ đạo, làm việc với các tỉnh phía Nam.

Cục đã tham mưu cho Bộ ban hành công văn số 5655/BNN-CN về việc tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi gửi các tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm tra trọng điểm này và tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với các Sở Nông nghiệp và PTNT ở khu vực phía Bắc. Ngày 23/7/2014 Cục Chăn nuôi đã ban hành văn bản hướng đẫn triển khai kế hoạch kiểm tra trọng điểm chất lượng TĂCN năm 2014 gửi các tỉnh để thực hiện, trong đó nêu rõ nội dung kiểm tra, đối tượng kiểmtra, hình thức xử lý vi phạm theo pháp luật hiện hành và tiến độ thực hiện các nội dung kiểm tra. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2014 tổ chức Hội nghị tổng kết chung.
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458